Kylän kehittämishanke II 1.9.2011-31.8.2014

Kylän kehittämishanke II 1.9.2011-31.8.2014

Kylän kehittämishanke II


Vihtijärven kyläyhdistys haki ja sai Ykkösakseli ry:n hanketukea kylän kehittämishanke II:lle. Hanke alkoi 1.9.2011 ja päättyi 31.8.2014. Kyläkoordinaattorina toimi Anu Nilsson.

Alla lyhennelmä hankesuunnitelmasta, joka toteutui suunnitelmien mukaan. Ainoastaan kyläkoordinaattorin vakituiseksi palkkaamiseksi ei löytynyt vielä rahoitusta.

Hankkeen tehtävät ja kohderyhmät

Hankkeelle palkataan vetäjä, kyläkoordinaattori, joka suorittaa tai organisoi hankkeen tehtävät.
Hankkeen kohderyhmät: Vihtijärven kyläyhdistys ry, Vihtijärven kylätalon käyttäjät ja kyläläiset sekä kylän eri yhdistykset, kesäasukkaat sekä kylän tulevat asukkaat.

1. Kylätalon ja sen käytön kehittäminen

  • kylätalon varausjärjestelmän suunnittelu ja kehittäminen
  • kylätalon kiinteistöön, irtaimistoon ja piha-alueeseen liittyvien hankintojen ja toimenpiteiden suunnittelu ja koordinointi
  • koulu- ja kylätalon käyttöä ja ylläpitoa varten laaditun käyttöohjeen päivittämien
  • kylätalon eri käyttömahdollisuuksien ja käyttäjäryhmien kartoittaminen
  • kylätalon sisustukseen liittyvien yksityiskohtien suunnittelu ja toteuttaminen myös olemassa olevia materiaaleja hyödyntäen
  • vanhojen koulumateriaalien järjestäminen koulu- ja kylätalotiloihin


2. Kyläsuunnitelman mukaiset toimenpiteet


kylän eri yhdistysten yhteistyön vahvistamisen kehittäminen ja ylläpitäminen
kurssitoiminnan kehittäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa
kylän nuorison aktivoiminen ja tukeminen nuorisotoimintojen kehittämisessä
kylän kesäasukkaille suunniteltavien palvelujen (kesätori, -kahvila ym.) ja kesäasukkaiden aktivoinnin ja sitouttamisen ideoiminen
yritystoiminnan edistäminen kylällä järjestämällä yritystoiminnasta kiinnostuneille ohjausta, kurssitusta ym.
tarvittaessa kylällä toteutettaviin hankkeisiin osallistuminen sekä niistä tiedottaminen
selvittää, mitkä mahdollisuudet yhdistyksellä on saada palkattua itselleen työntekijän, kyläkoordinaattorin pysyvästi
kyläkoordinaattorin toimenkuvan rakentaminen
kyläsuunnitelman toteutumisen seuraaminen ja dokumentointi sekä siitä tiedottaminen
3. Hankkeen muut toimenpiteet
kylän kotisivujen edelleen kehittäminen ja osallistuminen mediatiimin toimintaan
kylän esitteen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä mediatiimin kanssa
erikoistaitoja ja osaamista omaavien kyläläisten etsintä ja heidän rohkaiseminen mukaan kylän toimintaan
kyläläisten kylää koskevien ideoiden ja toivomusten toteuttamiskelpoisuuden arvioiminen ja jalostaminen tarvittaessa
kyläidentiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ja ylläpitäminen
mahdollisten kylää ja sen toimintaa koskevien tutkimusten toteuttaminen
kylätoimintaa koskeviin koulutuksiin ja seminaareihin osallistuminen
kylätoiminnan aktiivinen seuraaminen, ideoiden poiminta, verkostoituminen ja mahdollisen yhteistyön edistäminen
tiedotustilaisuuksien, tapahtumien, tupailtojen ja muiden kokoontumisten järjestäminen tarpeen mukaan (2-6 kpl/vuosi)
Resurssit
Hankeen toteuttaa pääosin hankkeeseen palkattu kyläkoordinaattori. Kyläkoordinaattorin käytössä on kylätalossa sijaitseva kyläyhdistyksen toimisto sekä kokous-, kerho- ja kurssitilat. Käytännön toimisto- ja tiedotustyössä tarvittavien välineiden hankinta kyläyhdistykselle toteutetaan investointihankkeen avulla.
Edellisten hankkeiden aikana on luotu hyvät kontaktit kylätoiminnan järjestöihin ja kunnan organisaatioihin. Yhteistyötä pyritään jatkamaan ja ylläpitämään.

Hankkeesta tiedottaminen
Hankkeesta tiedoitetaan kylän kotisivilla www.vihtijarvi.fi, kylälehdessä, kylän ilmoitustaululla ja tarvittaessa kylän postilaatikoihin jaettavilla ilmoituksilla. Hankkeesta tiedotetaan myös hankkeen aikana järjestettävissä tilaisuuksissa, tapahtumissa ja tupailloissa.

Tulos
Hankkeen tuloksena tulee olemaan
kylätalon toimiva varausjärjestelmä
asianmukaisesti varusteltu ja sisustettu kylätalo toimistoineen
päivitetty käyttöohje koulu- ja kylätalon käytöstä ja ylläpidosta
esite Vihtijärven kylästä ja sen mahdollisuuksista matkailua ajatellen
suunnitelma kyläkoordinaattorin toimenkuvasta ja palkkaamisen mahdollistavasta rahoituksesta
ajantasaiset kylän www-sivut
kylän entisestään voimistunut identiteetti ja yhteishenki (tapahtumia, talkoita, kerhoja, kursseja, opintopiirejä yms.)