Säännöt

Säännöt

Vihtijärven Kyläyhdistys ry:n säännöt

1. § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Vihtijärven Kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Vihdin kunta. Yhdistyksen pääasiallisena toiminta-alueena on Vihtijärven kylä.

2. § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • valvoa Vihtijärven kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden yleisiä ja yhteisiä etuja
 • ottaa kantaa Vihtijärven kylää koskevissa kysymyksissä
 • edistää ja kehittää Vihtijärven kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden välistä yhteistoimintaa ja omatoimisuutta
 • edistää julkisten ja kaupallisten palveluiden säilymistä ja kehittämistä Vihtijärven kylän alueella
 • edistää Vihtijärven kylän elinkelpoisuutta ja toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä
 • tukea Vihtijärven kylän vakinaisia ja vapaa-ajan asukkaita, Vihtijärven kylässä toimivia yhdistyksiä ja yhteisöjä sekä luottamushenkilöitä edellä mainittujen pyrkimyksissä luoda Vihtijärven kylän vakinaisille ja vapaa-ajan asukkaille hyvä, turvallinen, viihtyisä ja siisti asuinympäristö
 • edistää ja kehittää Vihtijärven kylän harrastus- ja kulttuuritoimintaa
 • vaalia Vihtijärven kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 • osallistuu Vihtijärven kylää koskevaan suunnitteluun ja suunnitelmien toteuttamiseen
 • tekee yhteistyötä muiden yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kanssa
 • tekee aloitteita ja esityksiä ja ottaa yhteyttä viranomaisiin ja muihin organisaatioihin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi sekä pyrkii vaikuttamaan Vihtijärven kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa
 • ylläpitää yhteyksiä kunnan sekä muiden vaikuttavien tahojen hallintoelimiin, luottamus- ja toimihenkilöihin
 • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu-, koulutus-, neuvonta-, tiedotus- ja huvitilaisuuksia
 • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja ja voi pyrkiä hankkimaan varoja julkisista ja yksityisistä avustuksista. Yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa tai sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys on puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

3. § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- sekä puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5. § Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä peritään liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut, joiden suuruudesta sekä maksuajankohdista kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Maksu voi olla erisuuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle verrattuna kannattajajäsenenä olevalle yksityiselle henkilölle.

6. § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määräämänä ajankohtana: kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii yhdistyksen hallitukselta. Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, ratkaisee. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa. 

7. § Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5.     Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

6.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7.     Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8.     Kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5.     Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten, kannattajajäseninä olevien yksityisten henkilöiden osalta ja kannattajajäseninä olevien yhteisöjen osalta.

6.     Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä.

7.     Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden ja toiminnantarkastajien palkkioiden suuruus.

8.     Valitaan hallituksen puheenjohtaja erovuoroisen puheenjohtajan tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

9.     Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

10.   Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.

11.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12.   Kokouksen päättäminen.

8. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokous voidaan kutsua koolle julkaisemalla kokouskutsu Vihtijärven kylän internetsivuilla osoitteessa www.vihtijarvi.fi tai julkaisemalla kokouskutsu Vihtijärvellä yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsu voidaan myös lähettää jäsenen jäsenrekisteriin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen.

9. § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu syyskokouksen kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sekä enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä 0-6 varajäsentä. 
Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, ensimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla. Mitä edellä on sanottu varsinaisista jäsenistä, koskee myös hallituksen varajäseniä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. 
Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia ja työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Ellei puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku hallituksen jäsenistä puhetta johtamaan.
Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.  

10. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

11. § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

12. § Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen ja varojen käyttö

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. § Muuta

Näiden sääntöjen lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

(Sääntömuutos rekisteröity 17.2.2015)