Luonto

Luonto

Luonto on yksi Vihtijärven vetovoimatekijöistä. Kylän luontoa leimaavat lukuisat järvet ja lammet, vaihteleva maasto sekä laajat metsäalueet. On karuja kalliometsiä, erämaisia lampia, laajoja peltoaukeita, tyyntä järven pintaa.

Vihtijärvi sijoittuu Salpausselkien väliselle järvi- ja viljelyseudulle. Alueelle tyypillisiä ovat vaihtelevat maaston muodot, moreenimuodostumat, kalkkipitoinen maaperä sekä lehtokasvillisuus. Vesi on yksi kylämaiseman keskeisistä elementeistä – järviä ja lampia on lähes parikymmentä. Alueen pohjavesivarannot ovat merkittäviä.

Metsäalueet ovat tyypillisimmillään havupuuvaltaisia kangasmetsiä. Yleisin metsätyyppi on tuore mustikkatyypin kangas, joka mäkien lakialueilla vaihtuu usein kuivahkoihin puolukkatyypin kankaisiin. Kylän alueella on myös edustavia kalliometsiä, joissa puusto on harvaa ja maisema hyvin karua. Useampi on todennut näillä kallioalueilla olevan samaa henkeä kuin pohjoisen Suomen tuntureilla.

Lue lisää: Vihtijärven luontoselvitys, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014.