Kysymyksiä ja vastauksia

Vihtijärven vesiosuuskunnan perusideana on järjestää haja-asutusalueella (=Vihtijärvellä) jäteveden käsittely oikealla tavalla 31.12.2013 mennessä. Ratkaisuvaihtoehtoja on periaatteessa useita, jos kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella. Jos kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella, niin silloin on vain kaksi vaihtoehtoa: umpisäiliö tai keskitetty järjestelmä. Keskitymme siis pääasiallisesti jäteveden käsittelyyn, mikä tarkoittaa myös sitä, että puhtaan veden liittymismahdollisuus tuodaan kiinteistölle, mutta siihen liittyminen tapahtuu kiinteistön omistajan oman aikataulun mukaan.

Näitä vaihtoehtoja saattaa tulla rajaamaan se, että vesiosuuskunnastamme muodostuu kunnallinen vesilaitos, jolle kunnan valtuusto määrää toiminta-alueen. Toiminta-alueen sisäpuolella sijaitsevan kiinteistön on tällöin liityttävä vesilaitoksen verkostoon, mikä tarkoittaa vaihtoehtojen vähenemistä yhteen (ja samalla "pakkopaitaa"). Edellä kerrottu tulee suoraan lainsäädännöstä. Kunnan viranomaisten taholta on meille jo ilmaistu heidän halukkuutensa toiminta-alueen määrittämiseen lähivuosien aikana.

Emme voi olla korostamatta sitä tosiseikkaa, että Vihtijärvellä sijaitsevat Vihdin kunnan toiseksi suurimmat pohjavesivarannot ja useita järviä. Molemmat vedet (maan alainen ja maan päällinen) ovat herkkiä kaikille epäpuhtauksille.

Teknisesti olisi parasta toimia kolmen eri kiinteistön muodostamassa kimpassa, koska yhden kiinteistöpumppaamon kapasiteetti riittää kolmen eri talouden jätevesien käsittelyyn. Tällöin liittymiskustannukset alenevat siten, että voidaan puhua kolmesta kahden hinnalla. Jokaisella näistä kolmesta voi olla oma puhtaan veden kulutusmittari, mihin myös perustuu jätevesiveloitus.

Kysymys
"Jos haluaa pelkän jätevesiliittymän, niin kannattaako silloin liittyä mukaan vesiosuuskuntaan jo tässä vaiheessa?"
Vastaus

Lainsäädännössä tarkastellaan vesihuoltoa lähinnä jätevesien käsittelyn kannalta eli se on tärkeämpi kuin puhdas vesi. Vesiosuuskunta perustettiin nimenomaan hoitamaan Vihtijärven alueen jätevesien keskitettyä käsittelyä, koska alueella sijaitsevat suuret, herkästi pilaantuvat pohjavesivarannot sekä useita järviä, joihin jätevesien laskeminen olisi tuhoisaa.

Kysymys
"Entä kustannukset, minkä verran ne tulevat olemaan pelkän jätevesiliittymän osalta?"
Vastaus
Vesiosuuskunnan omistama liityntäpiste on teknisesti kaikkialla samanlainen eli kaikki ulosotot päälinjoista on jo rakennettu valmiiksi joka pisteeseen. Liittymän osalta kustannus on kaikilta sama, koska liityntään liittyvä laitteisto tuodaan kaikille samanlaisena liityntäpisteeseen.

Jos liittyy pelkästään jäteveteen, niin silloin ei tietenkään veloiteta mitään puhtaan veden tai nettiliittymän käyttökuluja, eikä liittyjän tarvitse myöskään rakentaa näiden osalta omia liityntöjään kiinteistöstä liityntäpisteeseen.

Liityntäkustannusten osalta olemme myös selvittämässä mahdollisuutta lainoitukseen vesiosuuskunnan puolesta, jolloin varsinainen liityntämaksu saataisiin pienemmäksi ja loppuosa kerättäisiin ns rahoitusvastikkeena pitemmällä ajalla.

Kysymys
"Pystyttekö arvioimaan kustannuksia, joita tulee kiinteistöä kohden liittymän lisäksi?"
Vastaus
Tähän kysymykseen on hyvin vaikea vastata, koska jokainen kiinteistö on omanlaisensa.

Kysymys
"Kuuluuko liittymään (siis siihen arvioituun 9500 euroon) se kiinteistökohtainen pumppaamo (en ole ihan varma onko tämä oikea termi...)
vai tuleeko se kiinteistön maksettavaksi. Siis mistä kaikesta kustannuksia tulee tuon liittymämaksun lisäksi?"
Vastaus
Liittymään kuuluu kiinteistökohtainen jätevesipumppaamo, joka on vesiosuuskunnan omaisuutta. Vesiosuuskunta huolehtii myös
sen huollosta ja kunnossapidosta tarvittaessa. Muilta osin liittyjän velvollisuuksiin kuuluu sähkökaapelin veto
pumppamolle, sekä pumppaamon kuluttaman sähköenergian toimittaminen. Mikäli liittyjä ottaa myös nopean nettityhteyden ja/tai puhtaan veden liittyjän tulee myös toimittaa näiden liityntä kaapeli/putki liityntäpisteeseen. Myöskin vesimittarin, oli kyseessä sitten jäte- ja/tai puhdasvesi , toimittaa vesiosuuskunta. Vesimittarin asennuskustannuksista vastaa kiinteistö. Nopean nettiyhteyden liittämisestä runkoverkkoon vastaa vesiosuuskunta, mutta sen liittämisestä kiinteistöön vastaa kiinteistö. Puhtaanveden putken liittämisestä runkoverkkoon vastaa vesiosuuskunta

Kysymys
"Onko liittyminen edullisempaa nyt kuin esimerkiksi vasta muutaman
vuoden päästä liittyminen? Tai onko ylipäätään mahdollista päästä mukaan
vasta myöhemmin?"
Vastaus
Ensi vaiheen liittyjät pääsevät halvemmalla mukaan koska,
a) tässä ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan useita liittymiä yhtä aikaa ja silloin liittymäkohtainen yksikköhinta muodostuu alhaisemmaksi kuin myöhemmin yksittäin tehtävä liittyminen.
b) yhteiskunnan vesiosuuskunnalle myönnettävät avustukset koituvat ensi vaiheen liittyjien hyväksi, koska avustuksia ei saatane enää jatkossa
c) yleisen hintatason voidaan odottaa lähtevän nousuun, jolloin myöhemmin kaikki maksaa enemmän

Kysymys
"Missä vaiheessa liittymästä kiinteistönomistajalle koituvat käyttökustannukset tarkentuvat?"
Vastaus
Vesiosuuskunnalla on tarkoitus ottaa käyttöön joko Vihdin Veden tai Nurmijärven vesilaitoksen hinnasto tahi niiden yhdistelmä. Veden käyttömaksu vuonna 2009 on 1,05-1,07 €/m3 ja jäteveden 2,27-2,42 €/m3, minkä lisäksi on mittarikoon mukaan vaihteleva perusmaksu.

Kysymys
"Millaisia takeita on, etteivät rahat jää sisään ja projekti ei käynnistykään?"

Vastaus
Projektilla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin käynnistyä (ks alempana). Sijoitus osuuskuntaan on ns riskisijoitus eli mitään takuita ei ole. Alkuvaiheessa työtä tehdään talkoohengessä ja ulosmaksettavia kuluja kertyy ainoastaan suunnittelukuluista, kopioinnista ja vastaavista. Olemme hakeneet yhteiskunnalta tukea 100 % ja saaneet 90 %.

Kysymys
"Voidaanko kokonaiskustannuksessa huomioida jotenkin olemassa olevia jäte- ja juomavesiratkaisuja, jotka nyt joudutaan purkamaan vesiosuuskunnan yhteydessä?"
Vastaus

Vesiosuuskunta ei hyvitä kenenkään uusia ja/tai vanhoja laitteita/järjestelmiä.

Klikkaamalla lisätietoja