VITAL - hanke Vihtijärven kylämallin kehittämiseksi

Viime aikoina on aluekehittämisessä asetettu tavoitteeksi yhdyskuntarakenteen keskittäminen. Keskittäminen pyritään ohjaamaan yksinomaan jo ennestään suuriin kasvukeskuksiin. Voisiko keskittämistä ajatella myös pienemmässä mittakaavassa ohjaamalla haja-asutusta kyläkeskuksien edullisuusvyöhykkeille?

Yksi ajankohtaisia yhteiskunnallisia keskustelunaiheitamme Uudellamaalla ja koko Suomessa ovat myös kuntaliitokset. Muutoksia kuntakentällä on jo tapahtunut ja tulee tapahtumaan edelleen. Kotien jälkeen seuraavaksi pienin asumisyksikkö on kylä. Kylien merkitys suurissa kunnissa on tulevaisuudessa todennäköisesti (ja toivottavastikin) huomattavasti tärkeämpi kuin nykyään.

Millainen olisi uusmaalaisen kylän määritelmä? Kuinka saadaan kylä säilyttämään kylämäisyytensä metropolialueen rakentamispaineista huolimatta? Kuinka helpotetaan kuntien ja ely-keskuksen virkamiesyhteistyötä kylien maankäyttöön liittyvissä asioissa? Kuinka vältyttäisiin rahaa, aikaa ja energiaa vieviltä valituskierroksilta kylän/haja-asutusalueen rakentamisessa? Olisiko paikallishallinto kylätasolla yhteistyössä kunnan kanssa mahdollista? Kuinka pystytään säilyttämään paikalliset peruspalvelut maaseutukylissä kuormittamatta kuntien taloutta kohtuuttomasti? Kuinka voitaisiin edistää kylän omavaraisuutta niin työpaikkojen, energian, vesi- ja jätehuollon että ravinnon suhteen? Kuinka kyläsuunnittelu ja -toiminta voi ehkäistä syrjäytymistä?

Vihtijärven kyläyhdistys ry:n hallitus on kokouksessaan 25.9.2012 päättänyt hakea hankerahoitusta Ykkösakselilta löytääkseen vastauksia mm. näihin kysymyksiin. VITAL eli hanke Vihtijärven kylämallin kehittämiseksi on kyläsuunnitelman mukainen toimenpide. Kyläsuunnitelma laadittiin osana Ykkösakselin tukemaa kylän kehittämishanketta vuonna 2010. 

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on löytää metropolialueen läheisyyteen sopiva maaseutumaisen kylän ja sen suunnittelun malli, jota pystyttäisiin mahdollisesti soveltamaan myös alueen muissa kylissä.

Vihtijärven kylämallissa sovelletaan kansainvälisten ja kansallisten menestyvien maaseutumaisten kylien esimerkkejä. Mallissa asunto- ja työpaikka-alueet sekä palvelutoiminnot sopivat luontevasti maalaismaisemaan ja maaseudun elinkeinoihin muodostaen vetovoimaisen asumis- ja elämisympäristön. Myös uusia elinkeinomahdollisuuksia maaseudulle pyritään etsimään luovasti. Kylän paikallishallinto ja yhteistyö kunnan kanssa toimii pysyvästi ja säännönmukaisesti, mm. vakituisen kyläkoordinaattorin avulla. Kylän asukkaista halutaan huomioida erityisesti ikääntyvä väestö, nuoret ja lapset sekä estää heidän syrjäytymisensä. Keskeisiä lähtökohtia ovat luonnonläheisyys, toimiva yhdyskuntakokonaisuus sekä tasokas, ympäristöystävällinen ja energiatehokas maaseudulle sopiva rakentaminen. Tavoitteena on kylämalli, josta on apua eri tahojen virkamiesten yhteistyöhön aluekehittämisessä.

Hankkeen toteuttaminen ja yhteistyökumppanit

Hankkeen toteuttaa osa-aikaisesti palkattu hankevastaava (n. 50 h/kk) yhdessä aluesuunnittelun toimijoiden ja kyläkoordinaattorin kanssa. Hankevastaava raportoi projektin etenemisestä kyläyhdistyksen hallitukselle. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Vihtijärven Vesiosuuskunta, Vihdin kunta, Ely-keskus sekä Ykkösakseli ry. Muita toivottavia yhteistyökumppaneita ovat Ely-keskuksen ympäristöpuoli, Ympäristöministeriö, Uudenmaanliitto, sekä muut mahdolliset asiaan liittyvät tahot. Yhteistyötä pyritään tekemään myös muiden menestyvien kylien sekä mahdollisten samankaltaisia hankkeita toteuttavien yhteisöjen kanssa.

Hankkeen käytännön toimenpiteitä ovat hankevastaavan työtehtävät sekä aluesuunnittelun ammattilaisten tekemät selvitykset. Kylämallin kehittämistyötä varten tehdään luontoselvitys, historia- ja maisemaselvitys sekä selvitys rakennuspaikoista. Näiden avulla selvitetään alueen rakentamisen potentiaali, jossa huomioidaan ekologiset ja maisemalliset lähtötietovaatimukset sekä kiinteistön omistajien tasapuolinen kohtelu. Tarvittavien selvitysten laajuus ja aikataulu selvitetään hankkeen aluksi tehtävässä tarvekartoituksessa aluesuunnittelun ammattilaisten kanssa.

Hankkeen kansainvälinen osuus

Hanke on tavoitteidensa mukaisesti kansainvälinen: kumppanikylä on löytynyt eteläisestä Irlannista Goleenin kylästä. Hankkeen aikana on tarkoitus tehdä kumppanikylän kanssa yhteistyötä vierailemalla kylissä vastavuoroisesti sekä pohtia ja vertailla yhdessä kylien haasteita ja niiden ratkaisumalleja.
Tarkoitus on myös vierailla Ruotsissa metropolialueen läheisyydessä olevassa kylässä vaihtamassa ajatuksia. 

Hankkeen aikataulu ja kustannusarvio

Hanke alkaa 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2014. Hankkeen alussa tehtävässä tarveharkinnassa selviää eri toimenpiteiden tarkempi aikataulu. Hankkeen kustannusarvio on 82.000 €, johon on myönnetty 82 %:n tuki.

Hankkeen yhteystiedot

Hankevastaava: Kaarina Pullinen
+358 (0)44 2760 004
kaarina.pullinen(at)vihtijarvi.fi 

Materiaalia:

Kyläkokous 28.10.2013

Karttakyselyn tulos maaliskuulta 2014

FCG:n raportti: Vihtijärven alueen kehittämissuunnitelma

Liitteet:
Vihtijärven kylän kehityskuva
Vihtijärven luontoselvitys
Luontoselvitys liite 1a alueen pohjoispuoli
Luontoselvitys liite 1b alueen eteläpuoli
Vihtijärven maisemaselvitys
Vihtijärven alueen inventoidut rakennukset (Museo)

Raportti kansainvälisestä toiminnasta

Juha Kuisma ja Matti Mäkelä: Kylien tulevaisuus
Polemia-sarjan julkaisu

 

 

 

Klikkaamalla lisätietoja